Regulamin hotelu

I. Definicje.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 • Regulaminie” - rozumie się przez to niniejszy regulamin,
 • Hotelu” - rozumie się przez to Hotel Sezam, położony w m. Machowa 178, 39-220 Pilzno, tel. +48 14 672 45 11, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres strony internetowej: www.machowa.sezam-hotel.pl,
 • Operatorze” - rozumie się przez to Karola Peszko, prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Karol Peszko consulting & catering, z siedzibą Machowa 178, 39-220 Pilzno, posiadającego nadane numery NIP 8151803853 oraz REGON 380133608,
 • Gościu” - rozumie się przez to osobę korzystającą lub podejmującą czynności zmierzające do skorzystania z usług Hotelu,
 • Konsumencie” - rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z Hotelem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Użytkowniku” - rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; Użytkownikiem może być także osoba fizyczna, które ukończyła 13 lat – w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
 • "Panelu" - rozumie się przez to funkcjonalność serwisu internetowego Operatora, przeznaczoną do składania rezerwacji na oferowane przez Hotel usługi, oraz umożliwiającą rejestrację konta Użytkownika,
 • Kodeksie Cywilnym” - rozumie się przez to ustawę z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z pózn. zm.),
 • Ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych” - rozumie się przez to ustawę z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych, od 1 lipca 2018r. w nowym brzmieniu tytułu – o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884, z późn. zm.),
 • Ustawie o prawach konsumenta” - rozumie się przez to ustawę z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).

 

II. Postanowienia ogólne.

 1. Hotel prowadzony jest przez Operatora.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z oferowanych przez Hotel usług, oraz usług świadczonych elektronicznie przez Operatora, warunki dokonywania rezerwacji, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, sposób składania reklamacji, oraz zasady odpowiedzialności i ochrony danych osobowych.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w Panelu, w zakładce "Regulamin", w recepcji Hotelu oraz w każdym pokoju hotelowym.
 4. Rodzaj i ceny pokoi hotelowych, jak również pozostałych oferowanych przez Hotel usług, określone są w cenniku, dostępnym w recepcji Hotelu, na stronie internetowej Hotelu, oraz w Panelu
 5. Użytkownik korzystający z Panelu zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieuprawnionego ingerowania w zawartość Panelu.
 6. Operator świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Panelu oraz składania rezerwacji.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

III. Doba hotelowa.

 1. Usługa hotelowa świadczona jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu zameldowania do godz. 12:00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określi w czasie zameldowania długości pobytu, przyjmuje się, że umowa o świadczenie usługi hotelowej została zawarta na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu, ponad okres wskazany w czasie zameldowania, Gość powinien zgłosić w recepcji Hotelu do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin jego pobytu. Hotel uwzględni życzenie Gościa w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 5. Pozostanie Gościa w pokoju po godzinie 12.00, w dniu planowanego wymeldowania, uznane zostanie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

 

IV. Usługa hotelowa.

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki dla bezpiecznego, pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
  • sprawność urządzeń przeznaczonych do użytku Gości,
  • utrzymanie porządku i czystości w Hotelu,
  • sprzątanie pokoju hotelowego, wymianę pościeli i ręczników,
  • dostęp do bezprzewodowego Internetu,
  • parking.
 3. Hotel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia co do świadczonych usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w Hotelu, poprzez podjęcie czynności mających na celu usunięcie usterek i braków. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte, Hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych wolnych miejsc zamienić pokój hotelowy lub w inny sposób złagodzić niedogodności.
 4. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów Gościa, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, przy czym Hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca,
  • przechowywanie bagażu Gościa.
 5. Hotel jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa, na zasadach przewidzianych w art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.
 6. Gość powinien zawiadomić Hotel o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

V. Rezerwacja pobytu.

 1. Gość może dokonać rezerwacji pobytu w Hotelu telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, przy użyciu Panelu, bądź za pośrednictwem osoby trzeciej zajmującej się rezerwacją lub sprzedażą usług oferowanych przez Hotel.
 2. Rezerwacja pobytu jest możliwa w ramach dostępności wolnych miejsc w Hotelu.
 3. Rezerwacje oznaczone jako zwrotne mogą zostać bezpłatnie anulowane przez Gościa. W przypadku rezerwacji oznaczonych jako bezzwrotne obowiązują następujące zasady anulacji:
  a) anulacja poniżej 7 dni przed datą przyjazdu - wpłacona kwota nie podlega zwrotowi;
  b) anulacja do 14 dni przed datą przyjazdu - 50% wpłaconej kwoty podlega zwrotowi;
  c) anulacja do 30 dni przed datą przyjazdu - 100% wpłaconej kwoty podlega zwrotowi.
 4. Dokonując rezerwacji pobytu Gość podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • oraz określa rodzaj i liczbę rezerwowanych pokoi, czas przybycia i okres pobytu w Hotelu, jak również może wskazać dodatkowe życzenia względem dokonywanej rezerwacji.
 5. Rezerwacja pobytu przy użyciu Panelu, wymaga posiadania przez Gościa:
  • komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  • systemu operacyjnego umożliwiającego uruchomienie przeglądarki internetowej,
  • przeglądarki internetowej, przy czym dla prawidłowego funkcjonowania formularza rezerwacji przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie,
  • a także podania danych wskazanych w tym formularzu.
 6. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem osoby trzeciej, Gość podaje dane w zakresie wskazanym przez tę osobę.
 7. Dane pozyskiwane są od osób, których dotyczą, za wyjątkiem rezerwacji dokonanych przez Gościa za pośrednictwem osoby trzeciej. W takim wypadku Hotel otrzymuje dane Gościa od tej osoby trzeciej.
 8. Podanie danych jest niezbędne dla zarezerwowania pobytu. Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi hotelowej.
 9. Dane przetwarzane będą w celu i przez czas niezbędny dla zapewnienia rezerwacji.
 10. Rezerwacja pobytu wymaga potwierdzenia przez Hotel dostępności wolnych miejsc.
 11. Jeżeli Gość nie przybędzie do Hotelu do godz. 24:00, w dniu określonym jako początek pobytu, rezerwacja wygasa.
 12. Hotel może odmówić zarezerwowania pobytu przez Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na osobie lub w mieniu innego Gościa, Hotelu, jego personelu lub innych osób przebywających w Hotelu.
 13. Hotel zastrzega sobie prawo do zablokowania środków na karcie kredytowej, udostępnionej przez Gościa w celu dokonania rezerwacji, w wysokości należności za cały pobyt, przy czym Gość upoważnia Hotel do dokonania czynności pobrania należności Hotelu z karty. Przedpłata może zostać pobrana również przez Hotel gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Hotel. W przypadku odmowy dokonania w/w wpłaty Hotel ma prawo odmówić dokonania rezerwacji.

 

VI. Rejestracja konta i logowanie w Panelu

 1. Rejestracja konta w Panelu jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może dokonać rezerwacji pobytu bez rejestracji konta.
 2. W celu rejestracji konta należy wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Rejestracja konta w Panelu wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
 4. Dane podawane w czasie rejestracji konta w Panelu przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, co umożliwia zapisanie na koncie danych do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza rezerwacji w przyszłości.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane, jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe zarejestrowanie konta). Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Operatorowi i w stosunku do niego.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta w Panelu, może zalogować się do niego wpisując w zakładce logowania swój adres poczty elektronicznej oraz ustalone hasło.
 7. Zalecane jest zachowanie przez Użytkownika hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione, a także jego regularna zmiana.
 8. Po zalogowaniu się do konta Użytkownik może zmienić zapisane na koncie dane.
 9. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto (wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym). Żądanie usunięcia konta należy skierować do Operatora w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VII. Zameldowanie w Hotelu.

 1. Hotel świadczy usługi hotelowe w ramach dostępności wolnych miejsc.
 2. Umowa o świadczenie usługi hotelowej zostaje zawarta poprzez zameldowanie Gościa w Hotelu i świadczona jest przez czas jego pobytu.
 3. Zameldowanie w Hotelu następuje na podstawie okazania przez Gościa dokumentu tożsamości ze zdjęciem, celem potwierdzenia jego danych i tożsamości, oraz wypełnienia karty meldunkowej.
 4. Meldując się w Hotelu Gość podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres stałego miejsca zamieszkania,
  • numer PESEL (bądź inny numer, za pomocą którego Gość jest zidentyfikowany we właściwej ewidencji ludności) lub numer i serię dowodu tożsamości,
  • oraz określa rodzaj i liczbę pokoi, okres pobytu w Hotelu, jak również może wskazać dodatkowe życzenia względem pobytu.
 5. W celu wystawienia faktury, Gość podaje następujące dane:
  • nazwa firmy lub imię i nazwisko,
  • adres,
  • Numer Identyfikacji Podatkowej lub inny numer, za pomocą którego Gość jest zidentyfikowany na potrzeby właściwego podatku.
 6. Zameldowanie w Hotelu wymaga zapoznania się z treścią i zaakceptowania Regulaminu, w szczególności zasad przetwarzania danych osobowych, oraz złożenia własnoręcznego podpisu na karcie meldunkowej.
 7. Dane pozyskiwane są od osób, których dotyczą, za wyjątkiem usług zamówionych przez Gościa za pośrednictwem osoby trzeciej. W takim wypadku Hotel otrzymuje dane Gościa od tej osoby trzeciej.
 8. Podstawą przetwarzania danych Gościa jest umowa o świadczenie usługi hotelowej. Podanie danych określonych w ust. 4 jest niezbędne dla zameldowania i zawarcia umowy. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia zameldowanie Gościa i zawarcie umowy. Podanie danych określonych w ust. 5 jest niezbędne dla wystawienia faktury za świadczoną usługę, natomiast ich przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Hotelu.
 9. Dane przetwarzane będą w celu i przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi hotelowej, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Hotelu, a później przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Hotelowi i w stosunku do niego.
 10. W czasie zameldowania Gość może dodatkowo podać swój adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na przesłanie przez Hotel zaproszenia do wypełnienia ankiety, służącej zbadaniu opinii Gościa o pobycie. Podanie adresu poczty elektronicznej, wyrażenie zgody na wysłane zaproszenia i wypełnienie ankiety są dobrowolne. W przypadku wyrażenia zgody zaproszenie zostanie przesłane po zakończeniu pobytu w Hotelu, na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej.
 11. Hotel może odmówić zameldowania Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na osobie lub w mieniu innego Gościa, Hotelu, jego personelu lub innych osób przebywających w Hotelu.

 

VIII. Zasady korzystania z Hotelu.

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. Małoletni poniżej 15 lat powinni znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna.
 3. Gość nie może przekazywać lub udostępniać pokoju hotelowego osobie trzeciej. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Gość nie może dokonywać zmian w pokoju hotelowym i jego wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i elementów wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności, ani bezpieczeństwa.
 5. Każdorazowo opuszczając pokój hotelowy Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić wodę, zamknąć drzwi, a klucz pozostawić w recepcji Hotelu.
 6. Zachowanie Gościa nie powinno zakłócać spokoju lub bezpieczeństwa innych Gości.
 7. Zabronione jest:
  • powodowanie nadmiernego hałasu lub nieprzyjemnych zapachów,
  • prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji lub sprzedaży obnośnej,
  • używanie otwartego ognia,
  • przechowywanie ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub pirotechnicznych,
  • używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek, czajników lub podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 8. Na terenie Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, oraz papierosów elektronicznych, z wyłączeniem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych. Złamanie zakazu skutkować będzie obciążeniem Gościa opłatą za pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 400 zł.
 9. Gość odpowiedzialny jest za szkody powstałe z jego winy lub wyrządzone przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność, w szczególności pozostające pod jego opieką lub przez niego zaproszone do pokoju hotelowego.

 

IX. Rzeczy pozostawione w Hotelu.

 1. Przedmioty pozostawione przez Gościa po zakończonym pobycie, które nie zostaną odebrane w ciągu roku od dnia doręczenia Gościowy wezwania do ich odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia ich znalezienia, stają się własnością Hotelu, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
 2. Na życzenie Gościa, o ile właściwości pozostawionych przedmiotów na to pozwolą, zostaną one odesłane za zwrotem kosztów, na wskazany przez Gościa adres.

 

X. Monitoring.

 1. Na terenie Hotelu i przyległego parkingu zainstalowany jest monitoring wizyjny.
 2. Dane pozyskiwane są za pomocą kamer rejestrujących obraz.
 3. Przetwarzanie danych następuje na podstawie i jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Hotel, w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Gości, personelu Hotelu i innych osób przebywających na jego terenie.
 4. Dane przetwarzane są przez okres ok. dwóch tygodni od chwili zarejestrowania obrazu.

 

XI. Reklamacje z tytułu świadczonych usług.

 1. Reklamacje z tytułu świadczonych usług należy kierować do Operatora w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zgłosić je w recepcji Hotelu.
 2. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Gościa, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz określić przedmiot reklamacji.
 3. Hotel w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
 4. Dane pozyskiwane są od osób, których dotyczą, za wyjątkiem reklamacji złożonych przez Gościa za pośrednictwem osoby trzeciej. W takim wypadku Hotel otrzymuje dane Gościa od tej osoby trzeciej.
 5. Podanie danych jest wymogiem złożenia reklamacji. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Hotelu.
 6. Dane przetwarzane będą w celu i przez czas niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a później przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Hotelowi i w stosunku do niego.

 

XII. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych Gościa oraz Użytkownika jest Operator.
 2. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych może być podmiot świadczący na rzecz Operatora usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, obsługę monitoringu, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, sprzedażowe lub prawne.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Operatora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, a w prawem przewidzianych przypadkach także prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Hotelu w formie pisemnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Informacje o zakresie, celu, podstawie prawnej, czasie przetwarzania i wymogu podania danych osobowych, określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.

 

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. W szczególności postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawień Konsumenta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Hotel może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:
  • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej,
  • konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie,
  • zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów identyfikacyjnych użytych w Regulaminie,
  • zmiana zakresu lub warunków świadczonych usług.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r.